BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Iinkonzo ZesiXhosa Zokuguqulela Iilwimi

Xhosa

IBlueGlobe International – ikunika abaguquleli bolwimi besiXhosa abaphum’ izandla

Abaguquleli bolwimi besiXhosa bethu benza iinkonzo zokuguqulela belwazi kakuhle ulwimi abaguqulela ngokuphuma kulo, ulwimi abaguqulela besisa kulo, kunye nombandela abawuguqulelayo. Njengoko inesivumelwano nabaguquleli bolwimi besiXhosa abangoomakhwekhwetha, nabanamava, iBlueGlobe inokuguqulela naluphi na uhlobo lweprojekthi nokuba ingakanani na, kuquka: ii-webhusayithi, imiyalezo ye-elektroniki (emails), iileta, amaphepha-ncwadi, amaxwebhu omthetho, amaphepha-ndaba ezamayeza, iincwadana ezinemiyalelo (technical manuals), iincwadi, iiresiphi, iimenyu, njl. njl., kwanomvambo (tattoo)! Ngenxa yoko, siguqulela iiprojekthi zemiba eyahluka-hlukeneyo: eyomthetho, eyemali, eyobugcisa, eyentengiso, njl. njl. Nanjengoko ikulumkele kakhulu ukuguqulela ngendlela engachananga, iBlueGlobe inokubaqinisekisa abaxumi ukuba yonke imibandela abeza nayo iya kuguqulelwa kuphela ngumguquleli wolwimi osiXhosa ilulwimi lwakhe lwenkobe. Umguquleli wolwimi onikwe iprojekthi umele abe namava anokungqinisiswa nolwazi oluthe ngqo ngomba weprojekthi yomxumi. Ngaphandle nje kwezinto ezisisiseko, kwakhona baya kubuqonda “ubucukubhede bolwimi” obusetyenzisiweyo obuyimfuneko ukuze baphumeze inququlo yolwimi egqibeleleyo.

Kutheni ufanele ukhethe iBlueGlobe International?

Kaloku siyazidla ngomsebenzi wethu kananjalo sikwanenkathalo nangeziphumo! Njengoko sinkqenkqeza phambili kwiimarike zehlabathi kwiinkonzo zeelwimi (ukuguqulela iilwimi, ukutolika, i-copywriting, ukuguqulelwa kweenkqubo zekhompyutha isisiwa kwezinye iilwimi [Localization] njl. njl.), siyakwazi ukunikela iinkonzo emhlabeni jikelele kubantu nakumashishini ngokufanayo. Ukuze sinike abaxumi bethu iinguqulo ezichane ngokungenamakhwiniba (100%), inguqulo ihlolwa ngokwamanqanaba ngamanqanaba. Uxolo lwakho lwengqondo lubalulekile kwaBlueGlobe kwaye, eyona nto sikuqinisekisa yona nantsi, uya kufumana umgangatho ofanelekileyo nobuwulindele.

 • Amakhulukhulu Ezilwimi Eziphambili Ehlabathini Lonke
 • Yonke Imiba Esigqwesa Kuyo (Specializations)
 • Awona Maxabiso Alingana Namanye
 • Iinkonzo Ezisemgangathweni
 • Ukunonotshelwa Kwabaxumi Okukowona Mgangatho Uphakamileyo
 • Inkampani yokuguqulela iilwimi ekhula ngokukhawuleza okukhulu ehlabathini
 • Amakhulu-khulu Eengcali Zeelwimi ezivunyiweyo
 • Ukusebenzisana ukususela ekuqaleni ukusa ekugqityweni komsebenzi
 • Sifumaneka iiyure ezingama-24 mihla le, iintsuku ezisi-7 veki zonke

Sinamanyathelo ali-10 Enkqubo Yokuqinisekisa Umsebenzi Osemgangathweni

Ukulandela onke amanyathelo enkqubo yokuqinisekisa umsebenzi osemgangathweni kwenza siqiniseke ukuba umgangatho usemagqabini kuzo zonke iiprojekthi zeenguqulo zesiXhosa:

 1. Iprojekthi nganye yenguqulo yesiXhosa iya kuhlalutywa yimanejala yeprojekthi eyincutshe
 2. Imanejala yeprojekthi iya kuyila iplani eneenkcukacha yokuguqulela
 3. Iprojekthi yokuguqulela iya kunikwa umguquleli wolwimi oyingcali
 4. Kuya kuyilwa uvimba (database) owodwa wesigama waloo projekthi
 5. Kuya kusetyenziswa isixhobo sokunceda abaguquleli beelwimi kumsebenzi wabo (CAT) kuloo projekthi
 6. Iprojekthi iya kuguqulelwa esiXhoseni
 7. Kusoloko Kuhlolwa Umgangatho
 8. Inguqulo iya kubekwa kwifomati eceliweyo
 9. Iyonke inguqulo iya kuhlolwa iimpazamo (proofread) okwesibini ngumntu othetha ulwimi olo
 10. IHlolwa Okokugqibela ngumguquleli wolwimi nemanejala yeprojekthi –yandule ke igqithiswe kumxumi

Abaguquleli bethu beelwimi abasemhlabeni wonke abaphum’ izandla, abaziincutshe, nabaziingcali, bayenza ingathandabuzeki nakancinane into yokuba iBlueGlobe iyakwazi ukusebenza ngokukhawuleza nakweyona projekthi inkulu nemele igqitywe ngokukhawuleza okudibene nokungxama. Asikhathali nokuba zizinto zini na ezifunwa lulwimi ekuguqulelwa ngokusuka kulo kulwimi ekuguqulelwa kusisiwa kulo (isiXhosa ukusa kwisiNgesi (sase-US), isiNgesi (sase-US) ukusa esiXhoseni), okanye naziphi na ezinye iilwimi ezihamba kunye (isiRashiya ukusa kwisi-Turkish, isiFrentshi ukusa kwisiTaliyane, njl. njl.), kwaBlueGlobe International sikuqinisekisa ngeprojekthi yakho yenguqulo echane ncakasana nesemgangathweni.

Amaxabiso Okuguqulela – ulwimi lwesiXhosa

Izinto eziliqela (ezifana nombhalo owodwa, umhla nexesha eliceliweyo lokugqitywa komsebenzi, amagama akuloo projekthi iyonke, ifomati yoxwebhu olo, njl. njl.) ziyalichaphazela ixabiso leprojekthi yokuguqulela. Ukuze ufumane amaxabiso achanileyo, vela nje ucofe kwindawo ethi ‘Request a Quote (Cela Amaxabiso)’ uze uzalise ifomu ekhompyutheni (online). Iifayile zoxwebhu lombandela lowo zinokuthunyelwa nge-elektroniki (email) kwangoko, usinike inkcazelo nokuqinisekiswa kwamaxwebhu okuyimfuneko ukuze ufumane amaxabiso achanileyo, ngaphandle kweendleko ezongezelelekileyo ezifihlakeleyo.

IBlueGlobe International isoloko ifumaneka ukuze incede abaxumi bethu, iiyure ezingama-24 mihla le, iintsuku ezisi-7 veki zonke! Abasebenzi bethu abanobuhlobo baya kwenza konke okusemandleni abo ukuze bakuncede kwiprojekthi yakho

Umnxibelelanisi Womnxeba Wolwimi:
isiNgesi
+1.541.330.0450 (USA)

Idesika yethu yoncedo ye-email (24/7) ifumaneka:
isiNgesi – isiRashiya - I-Spanish - isiTshayina - isiFrentshi - isiJapani
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Iimfihlo & Inkonzo

Iimfihlo zabaxumi bethu zibaluleke gqitha kwaBlueGlobe International. Qiniseka ukuba onke amaxwebhu, iiprojekthi, imiyalezo ye-elektroniki (email), iileta, ukuqinisekiswa kwamaxwebhu njl. njl. kuya kugcinwa phantsi kwemigaqo yethu engqingqwa yeemfihlo. Sisoloko sinenjongo yokwenza umxumi wethu ngamnye akhululeke aze azithembe iinkonzo zethu, nceda utyelele kwi-webhusayithi yethu uze uhlole uMgaqo-nkqubo wethu Weemfihlo Eli phepha liya kwazisa abaxumi ngohlobo lwenkcazelo esiyiqokelelayo, indlela ekhuselwa ngayo, nazo zonke iindlela abaxumi abanokukhetha kuzo kwindlela esetyenziswa ngayo inkcazelo leyo. Siyakubongoza ukuba uzikhuphelele (download) uMgaqo-nkqubo wethu Weemfihlo ukuze ukuqonde ngokupheleleyo ukuzibophelela kwethu kwiinkonzo neemfihlo. Kambe ke, siyalixabisa igalelo nenxaxheba yakho! Ngokulondoloza umgangatho ophakamileyo wokugqibelela nokuzibophelela okungenantanga kwinkonzo, iBlueGlobe International ngokuzidla iye yazenzela abaxumi abalithembe gqitha ishishini lethu kwiprojekthi nenkcazelo yabo yobuqu. Njengabaxumi abasisigxina, baxabiseke kakhulu kuthi.

Iguqulelwe nguSonwabile W. Cotiyana

Contact Us Ingaba Ufuna Umsebenzi?

Ingaba uyingcali enesiphiwo nobugcisa kwinkonzo yeelwimi? Ukuba kunjalo, siyakumema ukuba uzalise ifomu yesicelo ekule webhusayithi! Ayibizi nesent’ emdaka, ilula, kwaye ithabatha nje imizuzu emi-5 ukusa kwesi-7 yexesha lakho.

Contact Us Ubugcisa Bokuhlola Iimpazamo Kokubhaliweyo (proofreading)!

Ingaba ungumhloli weempazamo kokubhaliweyo (proofreader) onamava nophum’ izandla? Ingaba ufundele okanye uqeqeshelwe umsebenzi othile? Zimanye neqela lethu labantu abathetha ulwimi lwenkobe abawunambithayo umsebenzi wabo owenz’ umdla!

Contact Us Ubuchule

Kwa-BlueGlobe International, asiwamkeli umdlungu. Samkela umgangatho ophakamileyo. Abaxumi bethu basisigxina ngenxa yobuchule bethu obahluka-hlukeneyo.

Contact Us Qhagamshelana nathi

Kwihlabathi lonke iinkampani ziyasithemba -
… kwaye kungekudala uza

Telefon:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

Iinkonzo zokuguqulela iilwimi -
... ngamakhulukhulu eelwimi

isi-Arabhu isiHebhere
isiTshayina isiTaliyane
isiDatshi isiJapani
isiNgesi isiLatini
isiFrentshi isiPhuthukezi
isiJamani isiRashiya
isiGrike I-Spanish
Zonke Iilwimi

Professional Translation Services Company

Request a Quote

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)