BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Türkmen dili Terjime Hyzmatlary

US English

Halkara BlueGlobe – Türkmen dili boýunça ýokary derejeli terjimeçileri hödürleýär

Biziň ussat terjimeçilerimiz terjime edilýän ýazgynyň dilinem, şol ýazgynyň terjime edilmeli dilinem, ýazgynyň mowzugynam diýseň oňat bilýärler. BlueGlobe, ýokary hünärli we tejribeli Türkmen terjimeçilerini özünde jemlemek bilen, islendik görnüşdäki we ululykdaky taslamany terjime edip biler, şol sanda: web sahypalaryny, elektroniki hatlary, adaty hatlary, hukuky resminamalary, žurnallary, lukmançylyk žurnallaryny, tehniki ulanyş gollanmalaryny, kitaplary, nahar bişiriş usullaryny, nahar menýularyny, hatda bedene ýazylýan ýazgylary! Biz, gaty köp ugurlardan taslamalary terjime edýäris: hukuky, lukmançylyk, maliýe, tilsimatlar, mahabat we ş.m. Nädogry terjime edilmeginiň öňüne geçmek üçin, BlueGlobe müşderileriň özüne tabşyrýan işleriniň ählisiniň ene dili Türkmen dili bolan terjimeçiler tarapyndan terjime edilýändigini kepillendirýär. Haýsydyr bir taslamany terjime etmek işi beriljek terjimeçiniň, şol taslamanyň mowzugy hakda ýörite bilimi we ýeterlik tejribesi bolmagy hökmandyr. Terjimäniň ýokary derejeli bolmagy üçin, terjimeçi diliň umumy esaslaryndan başga-da, “dil oýunlaryny” hem bilmelidir.

Contact Us Özüňize iş gözleýäňizmi

Siz, dil hyzmatlarynda tejribeli, ussat dilşynasmy? Eger şeýle bolsa, biz sizi şu web sahypasyndaky iş isleg maglumatnamasyny doldurmaga çagyrýarys! Bu gaty aňsat bolup, Siziň bary-ýogy 5-7 minut wagtyňyzy alar!

Contact Us Ussat Ýazuw-Barlag!

Terjime edilen ýazgylary barlamak barada tejribäňiz we hünäriňiz barmy? Haýsydyr bir ugurda ýörite okuw ýa-da türgenleşik geçdiňizmi? Şeýle bolsa, biziň öz işinden lezzet alýan ene dilli terjimeçilerimiziň toparyna goşulyň!

Contact Us Ýokary hünär

Halkara BlueGlobe, elmydama iň oňat we birinji ýerde bolmagy meýilleşdirýär.. Ýokary hil, biziň mydamalyk ülňizmiz bolup durýar. Biziň müşderilerimiz hemişe bize ýüz tutýar, sebäbi biziň ähli ugurlarda ýokary hünärimiz bar.

 
Contact Us Bize jaň ediň

Dünýä boýunça köp şereketlet bize ynanýarlar -
ýakynda Siz hem ynanarsyňyz diýip umyt edýäris

Telephone:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8626
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

 

Terjime hyzmatlaryny hödürleýäris -
... ýüzlerçe dilde

Arapça Ýewreýçe
Hytaýça İyalýança
Golland dili Ýaponça
İňlisçe Latynça
Fransuzça Portugalça
Nemesçe Rusça
Grekçe İspança
Ähli diller

Professional Translation Services Company

Request a Quote

Näme üçin Halkara BlueGlobe?

Sebäbi biz öz edýän işimize buýsanýarys we netijä uly üns berýäris! Dil hyzmatlary pudagynda öňbaşçy bolmak bilen (ýazgylary we gürrüňdeşilkleri terjime, göçürme, ýerli dillere öwürme we ş.m.) biz dünýä ýüzündäki şahyslara we guramalara öz hyzmatlarymyzy hödürleýäris. Müşderilerimize 100% dogry terjimäni kepillendirmek maksady bilen, terjimäniň her bir ädiminde dürli görnüşli hil barlaglaryny geçirip durýarys. BlueGlobe üçin siziň göwnüňiziň rahat bolmagy möhümdir, şol maksat bilen size mynasyp hilde terjimeleri gowşurmagy kepillendirýäris.

 • Esasy dilleriň ýüzlerçesi (ýakynda hasam köpeler!)
 • Ähli ugurlarda
 • İň Arzan Nyrhlar
 • Ýokary Hilli Hyzmat
 • Müşderilere üns berlişi iň ýokary derejede
 • Dünýädäki iň çalt ösýän terjime şereketi
 • Barlagdan geçen Dil Hyzmaty Berijileriň ýüzlerçesi
 • Başyndan Soňuna çenli Topar bolup İşlemek
 • Gije-gündiz 24 sagatlap, hepdäniň 7 güni elýeterli

Biziň 10 ädimli Hil Kepillendiriş Meýilnamamyz

Biziň ädimme-ädim hil kepillendiriş meýilnamamyz, Türkmen diline terjime taslamalarynyň ýokary hilli bolmagyny üpjün edýär:

 1. Türkmen diline terjime taslamalarynyň her biri, ussat taslama dolandyryjysy tarapyndan seljeriler.
 2. Tuslama dolandyryjysy, giňişleýin terjime meýilnamasyny düzer..
 3. Terjime taslamasy ussat bir terjimeçä ynanylar
 4. Taslamadaky ylmy terminler üçin aýratyn bir termin maglumat esasy dörediler.
 5. Taslama üçin CAT (Kompýuteriň kömegi bilen Terjime) enjamynyň programmasy düzüler.
 6. Taslama Türkmen diline terjime ediler.
 7. Hil Barlag işleri her ädimde geçiriler
 8. Taslama, müşderiniň islan düzgüninde taýýarlanar.(DTP)
 9. Terjime, ene dili Türkmen dili bolan barlagçy tarapyndan bütinleý täzeden gözden geçiriler.
 10. Terjimeçi we taslama dolandyryjysy, terjimäni ahyrky gezek gözden geçireninden soň -Müşderä gowşurylar
 11. Özüniň dünýä ýüzündäki terjimeçileriniň arabaglanyşygy arkaly, BlueGlobe iň uly taslamalary hem öz wagtynda terjime edip, gyssagly tertipde ýetişdirip bilýär. Haýsy dilden haýsy dile bolsa bolubersin, isle İňlis dilinden Türkmen diline, isle Türkmen dilinden İňlis diline bolsun, ýa-da islendik başga diller arasynda bolsun (Nemesçe-Taýlandça, Ukrainçe-Fransuzça, we ş.m.), Halkara BlueGlobe siziň terjime taslamaňyzyň takyklygyny we hilini kepillendirýär.

  Terjime nyrhlary- Türkmen dili üçin

  Terjime taslamasynyň nyrhyna täsir edýän birnäçe sebäp bar (ýazgynyň aýratynlygy, terjime üçin berilýän wagt, taslamadaky sözleriň sany, resminamanyň görnüşi we ş.m.) Takyk nyrhlary öwrenmek isleseňiz, “Nyrhnama Talaby” düwmesine basyň we web sahypasyndaky maglumatnamany dolduryň. Şeýle hem, terjime edilmegini isleýän resminamalaryňyzy elektroniki hat üsti bilen ugradyp, takyk nyrhy öwrenmäge gerekli maglumatlary we resminamalary bize gowşuryp bilersiňiz, munuň üçin sizden goşmaça gizlin töleg alynmaz.

  Halkara BlueGlobe öz müşderilerine hyzmat etmek üçin gün boýunça 24 sagatlap, hepdäniň 7 güni elýeterlidir! Biziň mylaýym dilli işgärlerimiz, terjime taslamalarynda size goldaw bermek üçin ellerinden geleni ederler.

  Telefon operatory şu dillerde gürleýär:
  İňlisçe
  +1.541.330.0450 (USA)

  Biziň elektroniki hat arkaly goldaw merkezimiz (24/7) şu dillerde hödürlenýär:
  İňlisçe- Rusça - İspança - Hytaýça - Fransuzça - Ýaponça
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  Gizlinlik & Hyzmat

  Halkara BlueGlobe üçin müşderileriň syrlarynyň saklanmagy birinji orunda durýar. Bize gelen ähli resminamalaryň, taslamalaryň, elektroniki hatlaryň, adaty hatlaryň, resmi bellikleriň we ş.m. gizlin saklanjakdygy barada sizi kepillendirýäris. Biziň maksadymyz, her bir müşderimiziň biziň hyzmatymyzdan göwnühoş bolmagy we özüni arkaýyn duýmagydyr. Has giňişleýin maglumat üçin, biziň web sagypamyza girip, Gizlinlik Syýasatymyzy gözden geçiriň. Şol sahypada biziň ýygnaýan maglumatlarymyzyň görnüşleri, bu maglumatlaryň nähili goralýanlygy, maglumatlary ulanmak boýunça müşderileriň saýlan usullary hakda giňişleýin durlup geçilýär. Biziň gizlinlik we hyzmatlar hakdaky syýasatymyza doly düşünmek üçin, Gizlinlik Syýasatymyzy öz kompýuteriňize geçirip almagy size maslahat berýäris. Elbetde, biz elmydama siziň bellikleriňize we öz pikiriňizi bildirmegiňize uly ähmiýet berýäris. Ýokary derejeli aragatnaşyk we deňsiz-taýsyz hyzmat arkaly, BlueGlobe özüne terjime taslamalaryny we şahsy maglumatlaryny doly ynanýan müşderi toparyny döredip bilenligine buýsanýar. Müdimilik müşderimiz bolmak bilen, olar biziň iň gymmatly hazynamyz hökmündedirler.

  Terjime eden Sayeed Language Services

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)