BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Ditirelo Tsa Thanolo ya Setswana

Tswana

BlueGlobe International – e neelana ka baranodi ba Setswana ba ba tshwanelegang

Baranodi ba rona ba porofeshenale ba Setswana ba neelana ka ditirelo tsa thanolo ba na le kitso e e tseneletseng ya puo e e ranolwang, puo e go ranolelwang mo go yone, le se go buiwang ka sone. BlueGlobe e tsenela fela konteraka le baranodi ba Setswana ba ba dikgeleke thata, ba ba nang le maitemogelo, ka gone e ka kgona go ranola mofuta ope fela kana selekanyo sepe fela sa porojeke, go akaretsa: diaterese tsa web, di-e-mail, makwalo, dimakasine, dipampiri tsa semmuso, dipampitshana tsa kalafi, dibukana tsa botegeniki, dibuka, diresipi, dibukana-kaedi, jj. .. ke raya le di-tattoo total! Kgabagare, re ranola diporojeke tsa dithutego tse di farologaneng: tsa semmuso, tsa madi, tsa kalafi, tsa botegeniki, le tsa puelelo ya didiriswa, jj. E re ka BlueGlobe e le kelotlhoko thata gore e tile go se ranole sentle, e tlhomamisetsa badirisi ba yone gore tiro yotlhe e ba e rometseng e tla ranolwa fela ke moranodi wa Motswana. Moranodi yo o abetsweng porojeke eo o tshwanetse a nna le bosupi jwa gore o na le maitemogelo le kitso e e rileng mo go se porojeke ya modirisi e buang ka sone. Mo godimo ga dilo tse tsa motheo, gape ba tla tlhaloganya “botlhajana jwa puo” jo bo fitlhegileng jo bo tlhokegang gore go fitlhelelwe thanolo e e siameng.

Goreng BlueGlobe International?

Ka gonne re ikgantsha thata ka tiro ya rona e bile re kgathalela matswela a yone! E re ka re di goga kwa pele mo ditirelong tsa puo (thanolo, botoloki, kwalo-semolao, le go buelela dilo ka puo ya lefelo, jj.), re kgona go neelana ka ditirelo mo lefatsheng lotlhe ka bobedi go motho ka nosi le dikgwebo ka go tshwana. E le gore re kgone go neela badirisi ba rona thanolo e e nepileng ka mo go feletseng, go na le metseletsele e e tsenngwang tirisong ya go tlhatlhobiwa ga boleng jwa tiro mo kgatong nngwe le nngwe ya thanolo. Go ritibala ga gago mo mogopolong go botlhokwa go BlueGlobe mme, re go tlhomamisetsa thata, gore o tla amogela tiro ya boleng e e go tshwanelang le e o e lebeletseng.

 • Makgolokgolo a Dipuo Tse di Kgolo mo Lefatsheng Lotlhe
 • Dithutego Tsotlhe
 • Ditlhwatlhwa Tse di Kwa Tlase Thata
 • Ditirelo Tsa Boleng
 • Tlhokomelo ya Badirisi ya Maemo a a Kwa Godimo
 • Khampani ya thanolo e e golang ka bonako thata mo lefatsheng
 • Makgolokgolo a Baabi ba Tirelo ya Puo ba ba Itshupileng
 • Mogopolo wa Setlhopha go tloga Tshimologong go ya Bowelong
 • Re teng ka diura di le 24 ka letsatsi, malatsi a le 7 ka beke

ya Rona ya Dikgato di le 10 ya go Tlhotlhomisa Boleng

Ka go latela thulaganyo ya rona ya kgato ka kgato ya go tlhotlhomisa boleng re tlhomamisa gore thanolo ke ya boleng jo bo kwa godimo thata mo diporojekeng tsotlhe tsa Setswana:

 1. Porojeke nngwe le nngwe ya thanolo ya Setswana e tla sekasekwa ke motsamaisi wa porojeke yo o nang le bokgoni
 2. Polane ya thanolo e e nang le dintlha tsotlhe e tla dirwa ke motsamaisi wa porojeke
 3. Porojeke ya thanolo e tla abelwa moranodi wa porofeshenale
 4. Motlobo wa mafoko o tla direlwa porojeke ka mo go kgethegileng.
 5. Sediriswa sa CAT se tla rulaganyediwa porojeke
 6. Porojeke e tla ranolelwa mo Setswaneng
 7. Go tlholwa ga Taolo ya Boleng go nna go le teng ka metlha
 8. Thanolo e tla dirwa ka fomete e o e kopileng (DTP)
 9. Thanolo yotlhe e tla tlhotlhomisiwa sa bobedi ke motho yo o buang puo eno
 10. Poeletso sesha ya bofelo e tla dirwa ke moranodi le motsamaisi wa porojeke – E romelwa kwa modirising

Kgolagano ya rona ya lefatshe lotlhe ya baranodi ba porofeshenale, ba ba tshwanelegang le ba ba nang le bokgoni e tlhomamisa gore BlueGlobe e na le bokgoni jwa go ka thusa ka bonako, tota le ka porojeke e kgolo e e tlhokegang ka bonako. Go sa kgathalesege gore ditlhokego tsa puo e e ranolwang go ya go e go ranolelwang mo go yone ke dife (Setswana go Seesemane (US), Seesemane (US) go Setswana), kgotsa kopanyo epe fela ya dipuo (Sehungary-SeUkraine, Sehebera-Segerika, jj.), BlueGlobe International e go tlhomamisetsa porojeke ya thanolo e e nepileng le ya boleng.

Tlhwatlhwa ya Thanolo – Puo ya Setswana

Go na le mabaka a le mmalwa (mafoko a a rileng, konelo ya tiro, palo ya mafoko a porojeke, fomete ya tokhumente, jj.) a a amang tlhwatlhwa ya porojeke ya thanolo. Gore o newe tlhwatlhwa e e nepileng, tobetsa fela ‘Kopo ya Tlhwatlhwa’ o bo o tlatsa foromo gone foo. Difaele tsa se go buiwang ka sone di ka romelwa ka e-mail kafa go tshwanetseng, di na le tshedimosetso le dipampiri tse di tlhokegang gore o newe tlhwatlhwa e e nepileng, kwantle ga dituelo dipe tse di fitlhegileng.

BlueGlobe International e nna e ntse e le gone go direla badirisi ba rona, diura di le 24 ka letsatsi, malatsi a le 7 ka beke! Badiri ba rona ba ba botsalano ba tla dira sepe fela se se kgonegang go go thusa ka porojeke ya gago.

Modiredi wa Mogala wa Puo:
Seesemane - Setšhaena - Sefora - Sejapane
+1.541.330.0450 (USA)

Thuso ya rona ya E-mail (24/7) e neelwa ka:
Seesemane – Serussia - Sesepeine -
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sephiri & Tirelo

Sephiri sa badirisi ba rona se botlhokwa thata go BlueGlobe International. Tlhomamisega gore ditokhumente tsotlhe, diporojeke, di-e-mail, makwalo, dipampiri, jj. di tla bolokiwa e le sephiri kafa tlase ga dikaelo tsa rona tse di gagametseng. Mokgele wa rona wa gale le gale ke go dira gore modirisi mongwe le mongwe wa rona a ikutlwe a gololesegile e bile a tshepha ditirelo tsa rona, tsweetswee etela aterese ya rona ya web go sekaseka Molao wa Sephiri wa rona. Tsebe eno e tla itsise badirisi ba rona ka mofuta wa tshedimosetso e re e amogelang, kafa e sirelediwang ka teng, le sotlhe se modirisi a se itlhophelang malebana le kafa tshedimosetso e dirisiwang ka teng. Re kopa ka tsweetswee gore o itseele Molao wa Sephiri wa rona gore o tlhaloganya ka botlalo boikemisetso jwa ditirelo tsa rona le sephiri. Ee, re anaanela dikakantsho tsa gago le go tsaya karolo! Ka go boloka bothokgami jo bo kwa godimo le boikemisetso jwa tirelo jo bo sa gaisiweng ke bope, BlueGlobe International e motlotlo go bo e itiretse badirisi ba ba tshepang khampani ya rona ka botlalo ka diporojeke le tshedimosetso ya botho. Jaaka badirisi ba ba boang gape, ke thuo ya rona e e kgolo thata.

Translated by Maxwell Setshogo

Contact Us A o batla Tiro?

A o porofeshenale e e filweng e e nang le bokgoni mo ditirelong tsa puo? Fa go ntse jalo, re go laletsa gore o tlatse foromo ya kopotiro e e mo atereseng eno ya web! Ke mahala, e motlhofo e bile e tla go tsaya metsotso e le 5-7.

Contact Us Tlhotlhomiso ya Porofeshenale!

A o a tshwanelega e bile o na le maitemogelo jaaka motlhotlhomisi? A o ithutetse sengwe se se rileng kgotsa o se thapiseditswe? Ikopanye le setlhopha sa rona sa babui ba puo ba ba itumelelang tiro ya bone e e kgatlhang!

Contact UsExpertise

Mo BlueGlobe International, tiro ya boleng jo bo kwa tlase ga e amogelwe. Boleng jo bo kwa godimo ke mokgwa le molao mo go rona. Badirisi ba rona ke ba ba ipoeletsang ka ntlha ya bokgoni jwa rona jo bo farologaneng.

Contact Us Ikgolaganye le rona

Dikhamphani lefatshe ka bophara di a re tshepha -
... mme go ise go ye kae le wena

Telefon:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

Ditirelo tsa thanolo -
... ka makgolokgolo a dipuo

Searabea Sehebera
Setšhaena Sentariana
Se-Dutch Sejapane
Seesemane Selatine
Sefora Sepotokisi
Sejeremane Se-Russia
Segerika Se-Spain
Dipuo Tsotlhe

Professional Translation Services Company

Request a Quote

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)