BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* Для перевода - нажмите флаг

тотар тили тэржимэсы хизмэтлэры

US

BlueGlobe International – тотар тили малякали таржимачиляр хизматларин такъдим ита

Бизнин хунарли тотар аржимачиларибиз тилнинг оригинали билими билан таржима-итыла, торган тилнинг билими билан,хамда таржима итыла торган тематика билими биан таржималар хизматлари билан шогыльлэнэлар. Югари малакаи, тажрибали татар тили таржимачилари турли кузату буеча ва турли проектлар буеча,веб-сайтлар,электрон почталари,хатлар, журналлар, хукук кэгэз, табибчилик журналлари, техник житеклэрин, китаплар, рецептлар, менюлар, шулайда татуларнида, ….таржима италар! Димэк, турли турмуш томонлэрдэн, юридик, финанслэр, табибчилик, техник, маркетинг таржималэрин башкарабыз.Бизним фирма клиентлэрга барча таржималар хар вакыт татар миллэти тэржимэчилэри томонидан башкарыла. Таржимачилэр клиентлэр проектлари турында махсус билимлярга иялар. Нигэздан ташкари,алар яхшы ботэн «тил урамаларын», таржима унышлы булыр учэн ишлэталар.

Contact UsКарьера излим?

Сиз тэжрибэли хунарга игэ таржимачи? Агар шулай булса, биз сезнэ бу сайта он-лайн бэлдеруни тутыруйга таклиф итэбыз! Бу туляусез ва сизнин 5-7 минут вакытыгызны ола.

Contact UsХунарли тэзэту!

Фитрэтли тэжрибэли тэзэту? Билим яки аерым эзэрлек элэгэ областта? Бизнин тил билувчи командага кушылыгыз ва кызыклы иш билэн шэгэлланыгыз!

Contact Usэкспертиза

BlueGlobe International, иккинчи урында булмый, биздэ ботэнлэй югары гадэттэгэ стандартларга урын юк. Бизнин клиентлар соныннан бизним даими клиентларыбыз булалар.

 
Contact Us Кире бэйлэп кую

бутун донья кампаниялари бизгэ ишаналар –
... ва тиздэн сиздэ биз билэн буласиз

Telephone:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Mobile:
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

 

урнаутулар Translation Services –
... 100 тиллэр

Гарэпчэиврит
кытайчэ итальянчэ
Голландчэ Япончэ
Инглизчэ лотичэ
французчэ Португальчэ
НемизчэРусчэ
грекчэИспанчэ
бутун тиллэр

Professional Translation Services Company

Request a Quote

Нигэ BlueGlobe International?

Шуна ки биз узэбэзнен эшэбыз бэлэн гуруланабыз вэ нэтижалэр турэндэ кайгырабэз! Лингвистик хизмэтлэрдэ халыкара лидер булын(язув тэржимэ, тэлдэн тэржимэ, копирайтинг, локальлэштиру) биз гаятзур масштабда турли хизмэтлэрни физик ва юридик шахслэргэ такъдим итэлэбыз. Бизним клиентлар огэн100% тогэл таржимэга ирешу очэн биз анын сыйфатын тэржимэнэн хар этап тикшэрэбыз.. Сезнен жаныгызнэн тынычлыгы BlueGlobe очэн бык эхэмиятли ва сиз сыйфатлы тэржимэгэ игэ буласиз.

 • 100 глобаль тиллэри
 • барча белчечлек
 • бигрэк тэ файдалы ставка
 • Хизмэтлэр сыйфаты
 • Клиентларнын ин югары хизмэт дэрэжэси
 • доньяда нык усып килгэн тэржимэ компаниясы
 • 100 сыйфатлы тиллэри Service Providers
 • концепция командасы очылудан башлап охиригача
 • Тэулэкта 24 сэгэт отнага 7 кун эшли

Бизнин 10 отлау –программ сыйфаты

Бизнин тэржимэдэн сон тикширув программасы

 1. барча татарча тэржимэ проектларына бик яхшы сыйфат тээмин итэ.
 2. хар бир татар тэржимэ проекты бэлэмлэ мэнэджэр томонидан анализ ясала.
 3. тэфсиллэ тэржимэ планы башлык томонидан татьбир итэлэ. хар бир тэржимэ проектыга тажрибэли таржимэчи беркэтэлган
 4. терминлар базасы гажап шул проектга гына алдан билгилэнгэн.
 5. CAT-эсбап шул проекткагына программ итэлгэн.
 6. проект татар тилинэ тэржимэ итэлэди
 7. сыйфат тикширув гыл гына биринчи урында
 8. тэржимэ кирэллэ форматда урнатыла (АКДС)
 9. барча тэржимэ тил вэкили бэлэн икинчи тапкыр тозэтувни утэ
 10. Башлык билан таржимэчи ахыргы тикшырувыдан сон клиентга китертэлэ

Бизнэм мэлэкэси буюк, тажрибэли,хунарли таржиманлары глобаль чэлтэрэубыз сизнин инг эрэ проектларыгызны инг кысылган вакытта утэуен гарантия итэбэз. Тилдэн ирэклэ кирэк буллу татар тилинэ инглиз тилидан (США), татар тилинэ, яки бошка биртилдэн (индонезия-немец, португалия, пушту- ва бошка.), сизнин проектыгызны дореслэги ва сыйфати BlueGlobe International томонидан гарантиялына.

валютаны татар тилинэ таржимэси

бэрничэ факторлар (текст спецификасы,вакыты, проектлар сонны, когаз форматы ва бошка нарсэлыр) проектнын таржимэ бэясинэ тээсир итэ. Тогэл цитата очэн «Кыймай сорау тойлэсын басыгыз вэ онлайн анкетасын тутырыгыз. Когозларнын тематик картотекаларын электрон почтасы буэча салу момкин тиешенчэ кирэкли информация вэ когазлэр бирэп , яшерен остэмэ чыгымлэрсиз.

BlueGlobe International бизнин клиентлар очэн тэулэктэ 24 сагэт отнага 7 кун хизмат итэ! Бизнин дуслык персоналыбыз барча момкин булган нарсаларга таер, сизнин проектыгызга ердам итыр очэн.

Тэл Телефон Оператор:
инглизчэ
+1.541.330.0450 (USA)

безнен электрон почтабыз Help Desk (24 / 7):
инглизчэ - русчэ - испанчэ - кытайчэ - французчэ - Япончэ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Хизмат саклану

безнен клиентлар конфиденциальность BlueGlobe International компаниясы очэн инг эхэмиятлэ булла. Эшэнэгэз,ботэн кагазлар, проектлар, хатлар, хужжатар, конфиденциал принципда була. Безнен омадыбыз клиентларыбызга комфорт вэ ишанчылы хизмэтлэр биру. Рэхим итэгэз безнен Веб сайтка кирэп безнен конфиденциаль политикабыз билан танышыгыз. Бу бит клиентларыбызны биз жыеторган информация торында, бу информация ничэк саклану турында информация бирэ. Безнем конфиденциональ политикабызны кучирип алырга чакырыбыз.Шулай безнен тула хизматлэрнэ вэ конфиденциаль политика бызны тошэнэр булла.Элбетта быз сызга сезнен кертем вэ катнашу очен рэхмэтлэр айтыбыз! Хизмэтлэрнен буек дэрэжэсини сэбэпли BlueGlobe куп клиентлари бар.Безнем клиентлар компания бызга ишаналар!.

Тэржимэси (биринчи & фэмилияси тэржимэчи)

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)