BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

* For Translation - click flag

Servitius de tradutioni in Sardu

US

BlueGlobe International offerridi traduitorisi de qualidadi

Is traduitorisi Sardus cosa nostra furninti serviziusu de traduzioni cund’una conoscenzia approfundida de sa lingua de partenzia, de sa lingua de destinazioni e de sa materia trattada. BlueGlobe podidi traduiri dòogna tipu de progettu: websites, emails, littèras, giurnalis, documèntusu legalis, giurnalis medicusu, manualis, librusu, rezzettas, menus, etc... po finzas tattuaggius! Po custu motivu, nos tradusimus progettus de medas tipusu: legali, finanziariu, medicu, tecnicu, de marketing, etc. Attentus meda a no commìtti erroris de traduzioni, Blueglobe assicurada a is clientis ca dogna materiali esti tradusiu de unu traduitori sardu. Su traduitori incarrigau deppidi teni esperientia et conoscentia in su settori de su clienti. In prusu, su traduitori scidi cummenti scriri una tradutioni perfetta.

Contact UsSesi xircendi una carriera?

Sesi unu traduitori professionali? Ti invitausu a completai su modulu online in custu situ! Esti gratis, facili et ci ollinti scetti 5-7 minutus de tempu.

Contact Us Proofreading professionali!

Sesi qualificau cummenti proofreader? Istudiau o traballau ind’unu settori specificu? Traballa cun su nostru team de traduitoris nativus!

Contact UsExpertise

Blueglobe International, non boleus secunda qualidadi: su standard cosa nostra esti prima qualidadi. Is clientis cosa nostra torranta poitta s’esperientia nostra esti manna.

 
Contact UsContattaisi

Is compagnias in tottu su mundu si findanta de nosu -
... et prestu tui puru!

Telèfonu :
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
Telèfonu :
+1.541.213.8526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
Fax (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

 

Nos offerius servitius de tradutioni -
... in centinarius de linguas

Arabu Ebraicu
Cinesu Italianu
Olandesu Giapponesu
Inglesu Latinu
Francesu Portughesu
Tedescu Russu
Grecu Spagnolu
Tottus is Linguas

Professional Translation Services Company

Request a Quote

Poitta xerai BlueGlobe International?

Poitta seusu fierus meda de su traballu cosa nostra et teneusu caru su resultau. Seusu unu marketing leader internationali de servitius de tradutioni (tradutioni, interpreting, copywriting, localization, etc.) podeusu offeriri servitius in tottu su mundu a is privausu et a is aziendas puru. Po consegnai tradutionis accuradas a su 100%, fadeusu controllus de qualitadi in dogna passu de sa traduzioni. Sa tranquillitadi bostra esti importanti meda po BlueGlobe, et bos eisi a benn’a rizziri sa qualitadi chi meritais et chi aspettais.

 • Centinarius de linguas principalis! Et attras prestu!
 • Tottus is specializationis
 • Tarrifas competitivas
 • Servitius de qualitadi
 • Altissimu livellu de Customer Care
 • Sa compagnia de tradutionis chi crescidi prus velocementi in su mundu
 • Centinarius de Language Service Providers certificausu.
 • Team Concept de s’initiu a sa fini.
 • Disponibili 24 a sa di, 7 dis a sa scida.

Su programma in 10-passus de Quality Assurance

A sighiri su programma cosa nostra garantiscidi qualitadi po tottus is progettus de tradutioni de su sardu:

 1. Dogna progettu de tradutioni de su sardu esti analizzau de unu project-manager competenti
 2. Unu translation plan dettagliau esti formulau de su project-manager
 3. Su progettu de tradutioni esti assegnau a unu traduitori professionali
 4. Unu database de terminologia esti formulau appositamenti po su progettu
 5. Unu CAT-tool esti programmau po su progettu
 6. Su progettu esti tradusiu in sardu
 7. Quality Control Checks funti sempri fattus duranti sa tradutioni
 8. Sa tradutioni esti scritta in su formatu richiestu (DTP)
 9. Tottu sa tradutioni esti proofread po sa secund’otta de unu parlanti nativu
 10. Final Revisioni finali de su traduitori et project-manager - consegna a su clienti

Su network globali cosa nostra de traduitoris qualificaus, bravus, professionalis garantiscidi s’abilitadi de BlueGlobe de offeriri una trattationi veloci de unu progettu puru mannu cund’una deadline urgenti. Pagu impottada sa lingua de partentia o sa lingua de destinationi, Sardu-Inglesu, Inglesu-Sardu o dogn’attra combinationi de linguas (Creolu(Haitianu)-Tedescu, Portuguesu-Inglesu(US), etc.), sa precisioni et qualitadi de su bostru progettu de tradutioni esti garantiu de BlueGlobe International.

Tariffas de tradutioni – Lingua sarda

Varius fattoris (specificidadi de su testu, deadline, numeru de is fueddus in su progettu, formatu de su documentu, etc.) cambianta su pretiu de unu progettu de tradutioni. Po sciri su pretiu esattu, completai su modulu online in “Request a Quote”. Is documentus podinti essi inviausu po email, cun is informationis et documentationi necessarias po sciri su pretiu dettagliau, chenza nisciunu costu aggiuntivu.

BlueGlobe International esti sempri pronta a servi is clientis, 24 oras a sa di, 7 dis a sa scida! Su staff cosa nostra esti disponibili po s’assisti cun su progettu cosa bostra.

Language Phone Operator:
Inglesu
+1.541.330.0450 (USA)

Su help-desk po email (24/7) offertu in:
Inglesu - Russu - Spagnolu - Cinesu - Francesu - Giapponesu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Privacy et servitiu:

sa privacy de is clientis nostrus esti imporanti meda po BlueGlobe International. Abarrai tranquillus ca tottus is documentus, progettus, email, litteras, documentationi etc. funti tuteladas de is nostras lineas de privacy. Visitai sa pagina de Privacy Policy. Custa pagina informada is clientis de is tipus de informationi chi teneusu, cummenti ‘dda proteggeus et is sceltas de su clienti de cummenti ‘dda usai. Si invitaus a scarrigai sa Privacy Policy po cumprendi beni sa dedicationi nostra a is servitius et a sa privacy. Naturalmenti, appreziaus sa partecipationi bostra! Cund’unu attu livellu de integritadi et dedicationi a su servitiu, BlueGlobe adi construiu cun orgogliu una clientela chi si fidada de s’azienda nostra cun is progettus et informationis cosa insoru.

Translated by Michele Asuni

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)