BlueGlobe International
My status

Translation Services

Translation Services

Career With BlueGlobe

Banner
Banner
Banner

SAIC

"SAIC is a FORTUNE 500® scientific, engineering, and technology applications company that uses its deep domain knowledge to solve problems of vital importance to the nation and the world, in national security, energy and the environment, critical infrastructure, and health. BlueGlobe International LLC consistently provides language services on a global scale which meet the strict vendor standards required by SAIC."


Fulbright

"BlueGlobe cares .. our expectations were exceeded with accuracy and promptness. A long term relationship will benefit our firm and yours."


Crowell-moring

"Thanks again for extra-ordrinary services."


AAAS

"Friendly staff combined with unusual promptness and services will see our association always requesting BlueGlobe."

Unable to read content of this page?* For Translation - click flag

ບໍລິ ການແປ ພາສາລາວ

US

BlueGlobe International - ມີນາຍແປພາສາລາວ ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ

ນາຍແປພາສາ ລາວມືອາ ຊີບຂອ ງພວກເຮົາ ໃຫ້ບໍລິກ ານແປພາສາ ດ້ວຍຄວ າມຮູ້ອັນເລ ິກເຊິ່ງກ່ ຽວກັ ບພາສາຕົ້ນ, ພາສາເ ປົ້າໝາຍ, ແລະ ຫົວ ຂໍ້ວິຊາຕ ່າງໆ. ໂດຍການເ ຮັດສັນຍາກັ ບບັນດານາຍແປພ າສາລາ ວທີ່ມີທັກສະ ແລະ ປະສົບການສູງ, BlueGlobe ສາມາດແປເອກະສານທຸກປະເພດ ແລະ ທຸກຂະໜາດ, ລວມມີ: ເວັບໄຊ, ອີເມວ, ຈົດໝາຍ, ວາລະສານ, ເອກະສານກົດໝາຍ, ວາລະສານການແພດ, ຄູ່ມືດ້າ ນວິຊາການ, ປື້ມ, ຕຳລາແຕ່ງກິນ, ເມນູອາຫານ, ແລະອື່ນໆ. .. ລວມເຖິງລາຍສັກ!. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ພວກເຮົາແປໂ ຄງກ ານເອກະສ ານໃນຫຼາ ກຫຼາຍສາ ຂາວິຊາ: ກົດໝາຍ, ການເງິນ, ການແພດ, ວິຊາການ, ການຕະຫຼາດ, ແລະອື່ນໆ. ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເພື່ອຫຼີກລຽງການແປຜິດ, BlueGlobe ສາມາດຮັບປ ະກັນກ ັບລູກຄ້າວ່າ ທຸກໆເອກະສາ ນທີ່ສົ່ງມາໃ ຫ້ແມ່ນຖືກແປ ໂດຍນາຍແປພາສາລາວ ທີ່ເປັນເຈົ້ າຂອງພ າສາເທົ່ານັ້ນ. ນາຍແປພາສ າທີ່ຖືກມ ອບໝາຍໃຫ້ແປແ ຕ່ລະໂຄງການຕ້ອ ງມີປະສົບການທ ີ່ສາມາດພິສູດຮ ັບຮອງໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ ສະເພາະໃນ ຂະແໜງວິຊາ ທີ່ລູກຄ້ າຕ້ອງການແປ. ນອກຈາກພື້ນຖານດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ພວກເຂົາຍັງເຂົ້າໃຈ "ເຄັດລັບພາສາ" ສຳຄັນທີ່ຈຳເປ ັນເພື ່ອບັນລຸໄດ້ກາ ນແປພາສາ ທີ່ດີເລີດ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເລືອກ BlueGlobe International?

{ເພາະວ່າພວກເຮົາພູມ ໃຈໃນວ ຽກທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ ກັບຜົນໄດ້ຮັບ! ໃນຖານະເປັ ນຜູ້ນຳໃນຕະຫຼາດສາກ ົນໃນການໃຫ້ບ ໍລິການດ້ານພາສາ (ການແປ ພາສາແບບຂຽນ, ການ ແປປາກເປົ່າ, ການຂຽນຄຳໂຄສະນາ, ການຫັນເປັ ນແບບທ້ອງ ຖິ່ນ, ແລະອື່ນໆ.), ພວກເຮົາສາ ມາດໃຫ້ບ ໍລິການຕໍ່ກັບທັງ ລາຍບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດໃນຂ ອບເຂດທົ່ວໂລກ. ເພື່ອໃຫ້ການ ແປພາສາ ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ້ນຢໍາ 100% ຕໍ່ກັບລູກຄ້ າຂອງພວກເຮົາ, ຂັ້ນຕອນ ການກວດຄຸນນະພາບແ ມ່ນຖືກນຳໃ ຊ້ໃນທຸກໆບ າດກ້າວຂອງການແປພາສາ. ຄວາມສະບາຍໃ ຈຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ງສຳຄ ັນຕໍ່ກັບ BlueGlobe ແລະ, ແນ ່ນອນທີ່ສຸດ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄຸນນະພາບ ທີ່ທ່ານຄາດຫວັງ ແລະ ສົມຄວນໄດ້ຮັບ.

 • 100 ກວ່າພາສາຕົ້ນຕໍ
 • ທຸກສາຂາວິຊາທີ່ຊຳນານພິເສດ
 • ອັດຕາລາຄາທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້
 • ບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ
 • ການດູແລລູກຄ້າໃນລະດັບສູງສຸດ
 • ບໍລິສັດແປພາສ າທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂ ະຫຍາຍຕົວໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ
 • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານພາສາຫຼາຍ 100 ທ່ານ
 • ເຮັດວຽກ ເປັນທີມ ງານຈາກເລີ່ມຕ ົ້ນຫາເຮັດສຳເລັດ
 • ບໍລິກາ ນຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ

ແຜນງານຮັບ ປະກັນຄຸນນະພາບ 10 ບາດກ້າ ວຂອງພວກເຮົາ

ການປະ ຕິບັດຕາມແຜນງານຮັບປະກັນ ຄຸນນະພາບ ຕາມແຕ່ລະບາດກ້ າວໃຫ້ການຄໍ້າປະກ ັນຄຸນນະພາບທີ່ດີ ເລີດສຳລັບ ທຸກໂຄງການ ແປພາສາລາວ:

 1. ແຕ່ລະໂ ຄງການ ແປພາສາລາວຈ ະຖືກສຶກສາ ວິເຄາະໂດຍຜ ູ້ຈັດການໂຄງ ການທີ່ມ ີຄວາມສາມາດ
 2. ຜູ້ຈັ ດການໂຄງການ ຈະກຳນົດແຜນ ການແປພາສາຢ ່າງລະອຽດ
 3. ໂຄງການແປ ພາສາຈະຖືກມອ ບໃຫ້ນາຍແ ປພາສາມືອາຊີບ
 4. ຖານຂໍ້ມູນຄ ຳສັບຈະຖືກອ ອກແບບມາສະເພາະສຳ ລັບໂຄງການແປພາສາ
 5. ເຄື່ອງມື CAT ຈະຖືກລົງໂປ ຼແກຼມສຳລັບໂຄງ ການແປພາສາ
 6. ເອກະສານຈ ະຖືກແປເປັ ນພາສາລາວ
 7. ມີການກ ວດຄວບຄຸມຄຸນນ ະພາບຢູ່ສະເໝີ
 8. ເອກະສານທີ່ແປຈ ະຖືກຈັດໃນຮູບ ແບບທີ່ລູກຄ້າກຳນົດ (DTP)
 9. ເອກະສານທີ່ ແປແລ້ວທັງໝົດຈະຖື ກອ່ານກວດ ແກ້ຄືນເປັນຄັ້ງທີສ ອງໂດຍເຈົ້າຂອງພາສາ
 10. ກວດຄືນສຸດທ້ າຍໂດຍນາຍແປພາສາ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ - ນໍາສົ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ

ເຄືອຄ່ າຍນາຍແປພາສາທີ່ມ ີຄຸນວຸດທິ, ມີທັກສ ະສູງ ແລະເປັນມືອ າຊີບໃນທົ່ວໂລກ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ການຮັບປະກ ັນຄວາມ ສາມາດຂອງ BlueGlobe ໃນການໃຫ ້ບໍ ລິການໂດຍໄວເຖິງແມ່ນຈະເ ປັນໂຄງການແປພາສ າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ ່ມີກຳນົດສົ່ ງໂດຍໄວ. ໂດຍບໍ່ຈຳກັດ ຄວາມຕ້ອງການຈາກພາສາຕົ້ ນໄປຈົນເຖິງພາສາເ ປົ້າໝາຍ ພາສາລາວ ເປັນພາສາອ ັງກິດ (ສະຫະລັດ), ພາສາອັງກິດ (ສະຫະລັດ) ເປັນພາສາລາວ, ຫຼື ຄູ່ພາສ າອື່ນໆອີກ (ພາສາກະລີຊຽນ-ພາສາລັດເຊຍ, ພາສາຈໍເຈຍ-ພາສາອັງກິດ (ສະຫະລັດ), ແລະອື່ນໆ.), ຄວາມຖືກຕ້ ອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ ເອກະສາ ນທີ່ແປຂອ ງທ່ານແມ່ນໄດ້ຮັບການຮ ັບຮອງຄໍ້າປ ະກັນຢູ່ BlueGlobe International.

ອັດຕາຄ່າແປ - ພາສາ ລາວ

ປັດໃຈ ຕ່າງໆ (ການກຳນົດຂ ໍ້ຄວາມສະເພາະ, ກຳນົດເວ ລາສົ່ງ, ຈຳນວນຄຳ, ຮູບແບ ເອກະສານ, ແລະອື ່ນໆ) ແມ່ນມີ ຜົນຕໍ່ກັບລາຄາຂອງ ການແປພາສາ. ສຳລັບການ ສະເໜີລາຄ າທີ່ ຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້ຄລິກທີ່ 'ຂໍການສະເໜີລາຄາ' ແລະ ເຮັດສຳ ເລັດແບບຟອມອອນລາຍ. ໄຟລເອກະສານທີ່ ຕ້ອງການແປ ສາມາດສົ່ງທາງອີເມວ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ມ ູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະເອກະສ ານທີ່ ຕ້ອງການເພື່ອການສະເໝ ີລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ໂດຍບໍ່ມີລາຍຈ່າຍເ ຊື່ອງຊ້ ອນອື່ນຕື່ມອີກ.

BlueGlobe International ພ້ອມຮັບ ໃຊ້ລູກຄ້າຂອງພວ ກເຮ ົາຢູ່ຕະຫຼອດ ເວລາ, 24 ຊົ່ວໂມງຕ ໍ່ມື້, 7 ມື້ຕໍ່ອາທິດ! ພະນັກ ງານທີ່ເປັນກັນ ເອງຂອງພວກເຮ ົາຈະເຮັດທ ຸກສິ່ງ ທຸກຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄ ດ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼື ອທ່ານໃນເລື ່ອງໂຄງການແປ ພາສາ ຂອງທ່ານ.

ພະນັກງານຮັບ ໂທລະສັບດ້ານພາສາ:
ພາສາອັ ງກິດ
+1.541.330.0450 (USA

ໜ່ວຍຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງອີ ເມວຂອງພວກເຮົາ (24/7) ໃຫ້ບໍລິການໃນ:
ພາສາອັງກິດ - ພາສາລັດເຊຍ - ພາສາສ ະເປນ - ພາສ າຈີນ - ພາສ າຝະ ລັ່ງ - ພາ ສາຍ ີ່ປຸ ່ນ
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ຄວາມເປັນສ ່ວນຕົວ & ການບໍລິການ

ຄວາມເປັນສ່ ວນຕົວຂອງລູກຄ້າພວກເ ຮົາແມ່ນສຳຄັ ນທີ່ສຸດຕ ໍ່ກັບ BlueGlobe International. ຈົ່ງໝັ້ນ ໃຈວ່າທຸກໆເອກະສານ, ໂຄງການແປ ພາສາ, ອີເມວ, ຈົດໝາຍ, ບັນ ທຶກເອກະສານ, ແລະ ອື່ນໆ ຈະຖືກຮັກສາໄວ້ ອີງຕາມຂໍ້ແນະນຳດ ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕ ົວທີ່ເຄັ ່ງຄັດຂອງພວກເຮົາ. ເປົ້າໝາ ຍຂອງພວກເຮ ົາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລູ ກຄ້າແຕ່ລະທ ່ານມີຄວ າມສະບາຍໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈໃນການບໍລິ ການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາ ເຂົ້າເວັບໄຊຂອງພວ ກເຮົາ ແລະ ກວດເ ບິ່ງນະໂຍບາຍດ້ານຄ ວາມເປັນສ ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. ໜ້ານີ້ ຈະແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຊາບ ກ່ຽວກັບປະເພດຂໍ້ມູ ນທີ່ພວກເ ຮົາເກັບກຳເອົາ, ການປົກປ້ອງພວກມັນແນວໃດ ແລະ ທາງເລືອກທັງໝົດຂອງລູກຄ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນຖືກນຳໃຊ້ແນວໃດ. ພວກເຮົາສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານ ດາວໂຫຼດນະໂຍ ບາຍດ້ານຄວາ ມເປັນສ່ວນ ຕົວຂອງພວ ກເຮົາ {ເພື່ອເຂົ ້າໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວ ນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງ ພວກເຮົາຕໍ່ກ ັບການໃຫ້ບໍລິກ ານ ແລະ ຄວາມເ ປັນສ່ວນຕົວ. ແນ່ນອນ, ພວກເຮ ົາຍິນດີຮັບເອົາການປ ະກອບສ່ວນ ແລະ ກາ ນມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ທ່ານ! ໂດຍການຮັກສາຄ ວາມສົມບູນໃນລະດັ ບສູງສຸດ ແລະ ຄວາມມຸ ້ງໝັ້ນທີ່ຫາອັນ ປຽບບໍ່ໄດ້ຂອ ງພວກເຮົາຕໍ່ກ ັບການໃ ຫ້ບໍລິການ, BlueGlobe ໄດ້ສ້າງຖ ານລູກຄ້າຜູ້ ທີ່ເຊື່ອໝັ້ນບໍ ລິສັດຂອງພວກເຮົາຢ ່າງເຕັມຮ້ອຍ ດ້ວຍໂຄງການ ແລະຂໍ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອ ງເຂົາເຈົ້າ. ເພາະເປັນລູກ ຄ້າທີ່ກັບຄ ືນມາໃຊ້ບ ໍລິການໃໝ່ ເລື້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຂົາ ແມ່ນຊັບສິນທ ີ່ມີຄ່າທີ່ສຸ ດຂອງພວ ກເຮົາ.

ແປໂດຍ Souksamay Saisouphanh

Contact Us ຊອກວຽກເຮັດ?

ທ່ານແມ່ນຊ່ຽວຊ ານມືອາຊີບທ ີ່ມີພອນສະຫ ວັນ ແລະທັກສະໃນ ການບໍລິການດ້າ ນພາສາແມ່ນບໍ? ຖ້າແມ່ນ, ພວກເຮົາ ຂໍເຊີນທ່າ ນຕື່ມແບບຟອມສ ະໝັກທາງອ ອນລາຍເທ ິງເວັບ ໄຊນີ້! ການຕື່ມແ ບບຟອມແ ມ່ນບ ໍ່ເສຍຄ່າ, ງ່າຍດາຍ, ແລະ ໃຊ້ເວລາ 5-7 ນາທ ີເທົ່ານັ້ນ.

Contact Us ອ່ານກວດແ ກ້ຢ່າງມືອາຊີບ!

ມີຄຸນວຸດ ທິ ແລະ ປະສົບກາ ນເປັນນັກ ອ່ານກ ວດແກ້ບໍ? ຈົບກາ ນສຶກສາ ຫຼື ຜ່ານການຝຶກ ອົບຮົມໃນສ າຂາວິຊາສະ ເພາະໃດໜຶ່ງບໍ? ເຂົ້າຮ່ວມ ທີມນາຍແປ ທີ່ເປັ ນເຈົ້າຂອ ງພາສາຂອງພ ວກເຮົາຜູ້ທີ ່ເພີດເພີນກັ ບວຽກທີ່ໜ ້າສົນໃຈຂ ອງເຂົາ ເຈົ້າ!

Contact Us ຄວາມຊຳນານງານ

ຢູ່ BlueGlobe International, ດີເປັນອັນດ ັບສອງຈະບໍ່ຖ ືກຍອມຮັບ. ຄຸນນະພາບສູ ງແມ່ນມາດ ຕະຖານປົກ ກະຕິຂອ ງພວກເຮົາ. ລູກຄ້າຂອງພວ ກເຮົາແມ່ນລູ ກຄ້າທີ່ກັບ ຄືນມາໃຊ ້ບໍ ລິການໃໝ ່ເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າພວກເຮົາ ມີຄວາມຊ ຳນານງານ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

Contact Usຕິດຕໍ ່ຫາພວກເຮົາ

ບັນດາບໍລິສ ັດໃນທ ົ່ວໂລກເ ຊື່ອໝັ ້ນພວກເຮົາ -
... ແລະ ອີກ ບໍ່ດ ົນທ ່ານກໍ່ ຈະເຊ ື່ອໝ ັ້ນພວກເ ຮົາເ ຊັ່ນກັນ

ເບີໂທລະສັບ:
+1.541.330.0450
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020
ເບີມືຖື:
+1.541.2138526
+55.21.2262.1793
+91.981.4535577
ເບີ ແຟັກ (USA-Argentina-India):
+1.541.330.0451
+55.21.2262.1793
+91.172.2561020

www.blueglobetranslations.com

ໃຫ ້ບໍລິ ການ ແປພາສາ -
... ໃນ ຫຼ າຍ 100 ພາສາ

ພາສ າອາ ຫຼັບ ພາສ າຮ ີບ ຣູ
ພາສ າຈີນ ພາສ າອີ ຕາລີ
ພາສາ ຮອນ ແລນ ພາ ສາຍ ີ່ປຸ ່ນ
ພາສ າອັ ງກິດ ພາ ສາລ າຕິນ
ພາສ າຝະ ລັ່ງ ພາ ສາປ ັອກຕ ຸຍການ
ພາສາ ເຢຍ ລ ະມັນ ພາ ສາລ ັດເຊຍ
ພາ ສາເ ກຼັກ ພາສາ ສະເ ປນ
ທ ຸກພ າສາ

Professional Translation Services Company

Request a Quote

 

feed-image Feed Entries

Get your FREE QUOTE now or call us directly at 1.541.330.0450 or 541.213.8526 (USA)